جایگاه فروش بنزین حافظ
150 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شهرداری مشهد با هدف ارائه خدمات بهینه به عموم مردم شهر مشهد مقدس و زائرین بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) و دسترسی آسان وسریع به جایگاه های فروش بنزین در کلیه نقاط شهر، در نظر دارد نسبت به واگذاری عملیات ساخت، بهره برداری، تسهیم درآمد وانتقال جایگاه فروش بنزین حافظ به سرمایه گذار واجد صلاحیت اقدام نماید.

شرایط سرمایه گذاری

شرایط اختصاصی متقاضیان سرمایه گذاری: شرکت های برند یا جایگاه داران فعلی آورده شهرداری: زمین دارای مجوز به مساحت تقریبی حدود ۷۰۰ متر مربع

آورده سرمایه گذاری: سرمایه نقدی، توان فنی واجرایی 

مجوزات و تاییدیه های مورد نیاز پروژه: شرکت پخش وپالایش فرآورده های نفتی ایران- سازمان حفاظت محیط زیست-سازمان ترافیک-کمیته مبلمان شهری- شرکت های خدمات رسان

مزایای سرمایه گذاری در پروژه

– موقعیت و دسترسی مناسب پروژه

– برخورداری از طرح ترافیکی تایید شده

اهم فعالیت های اجرایی پروژه

– طراحی جایگاه مطابق بر آخرین دستورالعم لها و الزامات شرکت ملی پخش فرآورد ههای نفتی ایران و اخذ تأییدی ههای لازم مرتبط با این طرح از سازما نهای ذیصلاح

– انجام خدمات تدارک، خرید و تأمین تجهیزات، کالا، مصالح، قطعات یدکی موردنیاز و….، بارگیری، حمل، تخلیه، انبارداری و تحویل کلیه تجهیزات ، مواد و مصالح

– انجام کلیه کارهای لازم به منظور ساخت و تکمیل جایگاه در تمامی بخ شهای عمرانی، مکانیکال، برق، ابزار دقیق،کنترلی و…. در محل جایگاه

– بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از جایگاه