مجتمع تجاری اقامتی و تصفیه خانه و تجهیز و بازپیرایی پارک طرق
9000 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شهرداری مشهد در سال ۹۴ و پس از مذاکرات متعدد با یکی از سرمایه گذاران خوش نام کشور، آقای حسین ثابت بکتاش، پارک جنگلی طرق را طی قراردادی پس از اخذ مصوبه شورای شهر و در راستای تجهیز، زیباسازی و بازپیرایی فضاهای پارکی و جنگلی و نیز احداث تصفیه خانه سیدی، ایجاد مجتمع تجاری و اقامتی در اختیار وی قرار داد. در ادامه کار و پس از به وجود آمدن مسایل و مشکلاتی در نحوه عملیاتی و اجرایی شدن قرارداد، اصلاحیه مربوطه با رفع ایرادات قرارداد اولیه در ابتدای سال ۱۳۹۷ به تصویب شورای شهر رسید. بر مبنای این قرارداد و براساس مصوبه کمیسیون ماده۵ ، ۱۲هکتار از پارک طرق تغییر کاربری یافته و در اختیار سرمایه گذار جهت احداث مجتمع تجاری اداری قرار گرفت و شهرداری حق و حقوقات خود را از سرمایه گذار دریافت نمود. بازپیرایی پارک و تجهیز آن و نیز ساخت تصفیه خانه و بهره برداری از آن در قالب قرارداد BOT به ایشان محول گردید. احداث این پروژه های عظیم تاثیر بسیار مثبتی در آن منطقه کم برخوردار گذاشته و پس از بهره برداری، یکی از جاذبه های سفر و توریست در آن منطقه خواهد بود. ضمن اینکه توسعه متوازن شهری و تامین عدالت اجتماعی از دیگر عواید این پروژه بزرگ خواهد بود.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری-اقامتی-پارکینگ-گردشگری-تفریحی-فرهنگی-تجهیزات شهری
آدرس پروژه: پارک جنگلی طرق
مساحت عرصه: 1000000 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 146000 مترمربع
تعداد سقف : 14 (+11 و -3)
سال قرارداد : 1397