مجتمع تجاری یاقوت مصلی
298 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

شهرداری مشهد در سال ۹۰ قرارداد ساخت یک مجتمع تجاری در محدوده بلوارمصلی در راستای سامان دهی کلی فروشان صنف خرازی ها را منعقد نمود، دراین پروژه سرمایه گذار و شهرداری هر کدام بر اساس نسبت های تعیین شده در قرارداد، نسبت به تملک عرصه پروژه اقدام نموده و پس از آماده شدن شرایط زمین پروژه جهت ساخت، عملیات اجرایی آن در سال ۹۱ آغاز گردید و پروژه در حال حاضر در قسمت تجاری تقریبا تکمیل و آماده بهره برداری است. سرمایه گذار این پروژه آقای رسول زاده طباطبائی می باشد.

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری-پارکینگ-انبارتجاری
آدرس پروژه: بلوار مصلی-مصلی 7/1
مساحت عرصه: 3490 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 40986 مترمربع
تعداد سقف : 12 (+10 و2 -)
سال قرارداد : 1390