مجتمع تجاری ۱۷شهریور
293 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

قرارداد پروژه ۱۷ شهریور در منطقه ۷ شهرداری مشهد به آدرس تقاطع خیابان فدائیان اسلام و کوشش در عرصه ای به مساحت ۲.۰۹۹ متر مربع با کاربری تجاری، پارکینگ با زیربنای ۲۶.۲۴۹ مترمربع در ۱۴ طبقه با شرکت آثار بنا پارس به عنوان سرمایه گذار منعقد گردید.

ویژگیهای مهم و شاخص پروژه 

۱- توسعه متوازن شهری درمناطق نیمه برخوردار

۲- ساماندهی رسته قطعه فروشان و لوازم اتومبیل

۳- دسترسی مناسب به قطار شهری

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : تجاری-پارکینگ
آدرس پروژه: نبش فدائیان اسلام و کوشش
مساحت عرصه: 2099 مترمربع
مساحت زیربنای کل: 26249 مترمربع
تعداد سقف : 14 (+8 و 6-)
سال قرارداد : 1391