پارکنیگ زیر سطحی ابوریحان
339 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری