پروژه شهدا – بـرج شـمال AM-15

میدان شهدا محدوده ای هم پیوند و بلافصل با حرم مطهر رضوی می باشد. پروژه های تعریف شده در محدوده میدان شهدا با چشم انداز مناسب به بارگاه مطهر رضوی، موقعیتی عالی به لحاظ عملکردی و ارتباط با بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی دارند. طرح ترافیکی و تقاطع های غیرهمسطح اجرا شده و نیز عبور خطوط ۲، ۳ و ۴ قطار شهری، وضعیت دسترسی مطلوب پروژه را در چشم انداز موجود و آینده رقم زده است. ضمن اینکه امکان برخورداری از مزایای جذب زائرین و مجاورین بارگاه رضوی از دیگر فرصتهای مناسب سرمایه گذاری در این محدوده می باشد.

سطح کاربری
عرصه : 8040
زیربنا : 75100
تجاری : 10728
اداری : 5640
مسکونی : 42285
پارکینگ : 16442
اطلاعات اقتصادی
درصد تملک : 90
اطلاعات دسترسی
از شمال : -
از جنوب : 22
از شرق : 30
از غرب : 7
اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : مختلط
آدرس پروژه: میدان شهدا، نبش تقاطع هاشمی نژاد و عبادی