کافوهای مخابراتی
240 (میلیارد ریال)

پیش بینی تقریبی حجم سرمایه گذاری

اطلاعات عمومی پروژه
کاربری پروژه : خدمات شهری
آدرس پروژه: سطح شهر مشهد
هزینه های ثابت سرمایه گذاری
شرح هزینه مبلغ کل