1400-03-25

بندر خشک

بندر خشک خدماتی را برای تخلیه و بارگیری و انبارسازی موقت کانتینرها، بارهای عمومی و یا فله که از طریق هر نوع شیوه حمل ونقلی نظیر راه، راه آهن، یا فرودگاه ها به بندر خشک وارد یا از آن خارج می شوند فراهم می آورد.

بندر خشک ( dry port ) پایانه ای ترکیبی در داخل کشور و مجاور خطوط اصلی ریلی و جاده ای مبادلاتی کشور ایستگاه های ریلی و پایانه های جاده ای) و در نزدیکی مراکز تجمع کالا (تولید یا مصرف) است که حداقل به وسیله دو شیوه ریل و جاده با بنادر ساحلی یا مرزهای فعال تجاری متصل می باشد.

بندر خشک خدماتی را برای تخلیه و بارگیری و انبارسازی موقت کانتینرها، بارهای عمومی و یا فله که از طریق هر نوع شیوه حمل ونقلی نظیر راه، راه آهن، یا فرودگاه ها به بندر خشک وارد یا از آن خارج می شوند فراهم می آورد. تمام خدمات مرتبط با امور گمرکی، بانکی، انتظامی و سایر خدماتی مثل بازرسی های لازم برای واردات و صادرات بار در هر زمان ممکن، در بندر خشک فراهم می گردد. این بندر می تواند در بارنامه ها به عنوان مبدا یا مقصد کالا ذکر کرد.

برچسب ها: