1400-03-25

دستگاه شبیه ساز رانندگی در سازمان اتوبوسرانی مشهد

شهرداری مشهد در جهت بهره وری و هدفمند نمودن آموزش رانندگی و به تبع آن کاهش خسارات و تلفات جانی و مالی اقدام به تهیه بسته سرمایه گذاری دستگاه شبیه ساز رانندگی در سازمان اتوبوسرانی مشهد نموده است.

آمار تصادفات رانندگی در ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که آموزش می‌تواند نقشی مهمی در کاهش تلفات جاده‌ای داشته باشد. از این رو طی سال‌های متمادی در بسیاری از کشورها سعی شده است تا با به کارگیری ابزارها و روش‌های گوناگون، کیفیت آموزش رانندگان را ارتقا دهند. دستگاه شبیه‌ساز رانندگی یکی از ابزارهای موثری است که اخیرا در جهت ارتقای کیفیت آموزش رانندگان در بسیاری از کشورهای دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعات نشان می‌دهد که دستگاه‌های شبیه‌ساز رانندگی که شرایط حادثه آفرین را برای رانندگان شبیه‌سازی می‌کنند، می‌توانند نقش مهمی در آموزش رانندگان و در نتیجه کاهش سوانح و تلفات جاده ایفا کنند.

از همین روی شهرداری مشهد در جهت بهره وری و هدفمند نمودن آموزش رانندگی و به تبع آن کاهش خسارات و تلفات جانی و مالی اقدام به تهیه بسته سرمایه گذاری نموده است.

از ویژگی های مهم و شاخص پروژه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

آموزش در شرایط نامساعد جوی و جاده‌ای
ساخت سناریوهای رانندگی متناسب با حوادث متداول
بررسی وضعیت بالینی و شناختی رانندگان
بدست آوردن نتایج قابل اندازه گیری
آموزش رانندگی در شرایط خطرناک
تکرار اتفاقات و سناریوها برای هر آموزنده
امکان دریافت و بازبینی بازخوردهای برنامه‌های آموزشی

 

 

برچسب ها: