1400-03-25

مطالعات شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری پیرامون مسیل وکیل آباد

در پژوهش پیش رو برآنیم تا با نظر سنجی از مردم بتوانیم و شناخت ویژگی های استفاده کنئدگان از ایستگاه های قطار شهری به یک حوزه بندی از ایستگاه ها برسیم.

در ﻃﯽ دو ﻗﺮن اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﺑﺎﻻی ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﻣﻔﻬﻮمﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی را ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی و از ﻣﺴﺎﺋﻞو ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮی ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

پژوهش در حوزه های منابع انسانی این امکان را فراهم می سازد که مدیران، یافته های آن را در عرصه های نظری و عملی بکار گیرند. به همین جهت در پژوهش پیش رو برآنیم تا با نظر سنجی از مردم بتوانیم و شناخت ویژگی های استفاده کنئدگان از ایستگاه های قطار شهری به یک حوزه بندی از ایستگاه ها برسیم.

در چند سال اخیر توجه ویژه‌ای به توسعه‌های مبتنی بر حمل و نقل عمومی در شهرهای کشور شده است این رویکرد مهم در امر برنامه ریزی در سالهای اخیر ورود پیدا کرده و مسئولین رفته رفته به اهمیت آن پی برده اند، از مزایا و تبعات بکارگیری این رویکرد کاهش معضل آلودگی هوا، آلودگی بصری، آلودگی صوتی و انواع آلودگی ها می باشد. همچنین موجب افزایش ایمنی تردد عابرین، افزایش امنیت تردد با توجه به گسترش فضای جمعی ترددی، پایین آمدن هزینه‌های خانوار ناشی از حمل و نقل، توازن بخشی به توسعه‌های شهری، متعادل کننده نظام کاربری، ترویج پیاده مداری و . . . شده است.

بر این اساس در این مطالعه ابتدا پس از توضیح طرح پژوهش، ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش و سپس روش شناسی تحقیق و آنالیز های آماری ، در نهایت یک نتیجه گیری کلی از آنالیز های آماری انجام شده است.

 

برچسب ها: