مجتمع تجاری ۱۷شهریور
قرارداد پروژه ۱۷ شهریور در منطقه ۷ شهرداری مشهد به آدرس تقاطع خیابان فدائیان اسلام و کوشش در عرصه ای به مساحت ۲.۰۹۹ متر مربع با کاربری تجاری، پارکینگ با زیربنای ۲۶.۲۴۹ مترمربع در ۱۴ طبقه با شرکت آثار بنا پارس به عنوان سرمایه گذار منعقد گردید. ویژگیهای مهم و شاخص پروژه  ۱- توسعه متوازن شهری درمناطق نیمه برخوردار […] مشاهده...