مجتمع تجاری و مسکونی فرشته
قرارداد پروژه مشارکتی فرشته در عرصه ای به مساحت ۱۵,۲۶۲مترمربع در سال ۱۳۹۲ با سرمایه گذار بخش خصوصی در منطقه ۹ با کاربری تجاری،مسکونی و پارکینگ ، آموزشی و بهداشتی منعقد گردید. در ادامه و پس از واگذاری سهم شهرداری به سرمایه گذار مجدداً موضوع مشارکت شهرداری با سرمایه گذار مورد توافق طرفین قرار گرفت و قرارداد جدیدی […] مشاهده...