مجتمع مسکونی مریم
قرارداد پروژه مریم در حاشیه خیابان این سینا در سال ۹۱ بین شهرداری و سرمایه گذار بخش خصوصی منعقد گردید ، آورده سرمایه گذار در این پروژه زمین و ساخت و اجرای پروژه بوده و آورده شهرداری پروانه و مجوز ساختمانی که مقرر است در این پروژه واحد های مسکونی لوکس ساخته شود. سرمایه گذار […] مشاهده...