الماس طبرسی
پـروژه المـاس طبرسـی با هدف ساماندهی و توسعه بـافت‌های کم بــرخوردار شـهری و در راسـتای پـاسخ به تامین نـیازهای مـتقاضیان و دارای کاربری های تـجاری و دفتر کار واقع در محل استقرار ساختمان اداری شهرداری ناحیه ۲ منطقه ۳ تعریف شده است. بــا توجه به نبود مـجتمع تجاری مـدرن در محدوده پروژه، ایجاد این پروژه […] مشاهده...