پارکینگ امجدی خسروی
شهرداری مشهد با توجه به پیشنهاد سرمایه گذار و در قبال واگذاری پروانه خود، ساخت پارکینگ عمومی در همان پروژه برای شهرداری را به سرمایه گذار محول نمود که در حال حاضر پارکینگ شهرداری احداث گردیده که در حال بهره برداری می باشد. سرمایه گذاران این پروژه آقایان اصغر امجدی و محمدعلی امجدی می باشد. مشاهده...