دلفیناریوم بوستان بهار
مشهد مقـدس با داشتـن پتانسیل های بسیار مناسب مذهبی، تاریخی و فرهنگی که ناشی از تنوع اقلیمی مناسب و پیشینه تاریخ کهن در این سرزمین می باشد، از بستر مناسبی جهت توسعه گردشگری برخوردار است. امروزه کمتر صنعتی را می توان یافت که به اندازه گردشگری پایدار در ایجاد توازن و تعادل اجتماعی، فقرزدایی، اشتغال زایی، تعاملات […] مشاهده...