مجتمع تجاری اقامتی و تصفیه خانه و تجهیز و بازپیرایی پارک طرق
شهرداری مشهد در سال ۹۴ و پس از مذاکرات متعدد با یکی از سرمایه گذاران خوش نام کشور، آقای حسین ثابت بکتاش، پارک جنگلی طرق را طی قراردادی پس از اخذ مصوبه شورای شهر و در راستای تجهیز، زیباسازی و بازپیرایی فضاهای پارکی و جنگلی و نیز احداث تصفیه خانه سیدی، ایجاد مجتمع تجاری و […] مشاهده...