مجتمع تجاری و اداری خورشید
قرارداد این پروژه در سال ۱۳۸۶ منعقد گردیده و در اوایل دهه ۹۰ بهره برداری از آن شروع شده است. پروژه خورشید یکی از پرجاذبه ترین پروژه های تجاری در خیابان احمدآباد مشهد بوده که از هماگنی و تطابق مناسب بین عملکردها و فضاهای داخلی آن برخوردار بوده و در حال حاضر واحدهای تجاری این پروژه از گرانترین واحدهای […] مشاهده...