حمایت قاطع مجلس از توسعه مشهد
تیم کنونی شهرداری و شورای شهر مشهد، یکی از اهداف جدی خود را در جلب حمایت‌های ملی، از جمله حمایت اعضا و روسای قوای سه‌گانه، از توسعه شهر مشهد در تمامی حوزه‌ها تعریف کرده است. اقدامات و تعاملات مهمی نیز در طول سال گذشته برای رسیدن به این هدف انجام شده بود که نتیجه آن‌ها، […] مشاهده...