مجتمع مسکونی بلوار معلم
در راستای تحقق اهداف توسعه شهری ،ایجاد منابع درآمدی پایدار و استفاده از توان و سرمایه بخش خصوصی پروژه معلم در نزدیکی مسیل چهل بازه بین معلم۸۱و۸۳در سال ۹۱طراحی و تعریف گردید. باتوجه به اینکه ذیل پروژه پلاک های متعددی متعلق به غیر وجود داشت طرفین قرارداد متعهد به تملک آن گردیدند که اخیراً تملکات […] مشاهده...