زمرد پنجتن ۵۵
شهرداری مشهد پروژه مسکونی زمرد پنجتن۵۵ را با هدف ایجاد مجموعه مسکونی مناسب به جهت تامین نیازهای متقاضیان الگوی مسکن گروه درآمدی چهار و پنج، ایجاد الگو و طراحی مناسب مسکن در منطقه کم برخوردار به جهت تحرک توسعه ای منطقه و ایجاد مجموعه مسکونی و ارتقاء کیفیت زندگی شاخص طراحی نموده است. عمده ترین […] مشاهده...