عقیق حافظ
شـهرداری مـشهد پـروژه عقیق حافظ را با هدف ارتقای هویت شهری محور از طریق احداث ساختمان، ارتقا کیفیت کـالبدی فـضاهای شهری، تحریک توسعه شهری و بافت‌های پیرامونی، جابجایی عناصر نامتجانس کنونی، امـکان بـهره‌گیری از ظرفیت‌های محور شریانی ورودی شهر و امکان پاسخگویی به نیازهای خدماتی ویـژه مراجعه کنندگان طـراحی نـموده است از ویژگی های مهم […] مشاهده...