عقیق میدان شهداء
شـهرداری مشهد با هدف سـاماندهی و توسعه بـافت‌ شـهری و در راسـتای پـاسخ بـه تامین نـیازهای مـتقاضیان اقـدام به تعریف پروژه تجاری، اقامتی، فرهنگی و دفتر کار برج جنوب واقع در ضلع‌جنوبی میدان‌شهدا، حدفاصل خیابان امـام‌خمینی(ره) و خیابان دانشگاه نموده است. با تـوجه به اینکه میدان‌ شهدا در مـرکز شهر قـرار داشته و سـه‌خـط قـطار […] مشاهده...