تکمیل و تجهیز پارکینگ زیر سطحی مجـــد
با توجه به اینکه در گذشته پارکینگ عمومی زیر سطحی مجد در سال ۹۴ طی قراردادی به شهرداری مشهد به صورت نیمه تمام واگذار گردید در ابتدای سال ۹۷ شهرداری مشهد در راستای مجهز و تکمیل نمودن این پارکینگ قراردادی را منعقد نمود و در حال حاضر نیز عملیات اجرایی آن در حال انجام می […] مشاهده...