مروارید هاشمیه۲
شهرداری مشهد پروژه مسکونی هاشمیه را با هدف ایجاد مجموعه مسکونی شاخص، ویژه و متنوع به جهت تـامین نیازهای متقاضیان الـگوی مسکن گروه درآمـدی یک و دو و ایـجاد الگوی مـناسب مـسکن بـا کیفیت طـراحی نـموده اسـت. ایـن پروژه از بـلوار هاشمیه در انتهای هاشمیه ۷۳ و بـلوار فکوری (انتهای خیابان نوزده بهمن پانزدهم) دارای […] مشاهده...