خوشه ی نساجی و پوشاک ترکیه اقتصاد خرد رقابت پذیری
انقاب صنعتی با ماشینی شدن تولید منسوجات آغاز شد و صنعت نساجی به دلیل ماهیت و ویژگ یهای خاص خود زمینه رشد سایر صنایع را فراهم آورد. این صنعت به دلیل اشتغا لزایی بالا، ارز آوری، نیاز به سرمای هگذاری کمتر نسبت به سایر صنایع و نقش اقتصادی و اجتماعی که دارد مورد توجه بسیاری از کشورها و اقتصادهای […] مشاهده...
مدیریت پارک های عمومی از طریق مشارکت عمومی خصوصی
پیشگفتارفضاهای سبز در شهرها به منظور زیباسازی، تولید ا کسیژن، تصفیه هوا، جذب ذرات معلق هوا )در نتیجه کاهش آلودگی هوا(،تلطیف و خنک سازی هوا، ایجاد فرصت برای تعامات اجتماعی، کنترل سیلابها، کاهش مصرف انرژی و در نهایت پوشش مناظر ناخوشایند شهری ایجاد میشوند. این دسته از فضاهای شهری، کارکردها و خدمات متنوعی را به […] مشاهده...
چارچوب مشارکت میان بخش های عمومی و خصوصی در مدیریت پسماندهای جامد شهری – قسمت اول / چکیده و فرآیندها
امروزه با افزایش جمعیت و توسعه اقتصادی و صنعتی میزان تولید و سهم اجزاء قابل بازیافت در پسماندهای شهری افزایش یافته است. این تغییرات کمی و کیفی خطرات بالقوه پسماند شهری را بیشتر و مدیریت اصولی آن ها را پیچیده تر و پرهزینه تر کرده است. مدیران شهری و شهرداران در سراسر دنیا به دلایل مختلفی از جمله […] مشاهده...
صرفه های اقتصادی ناشی از تجمع ( مطالعه موردی شهر منچستر ) بخش دوم/ تفاوتهای فضایی میزان بهره وری و استنباط هایی برای خط مشی
پیشگفتارشهرها در دنیا به دلایل مختلفی شکل گرفت هاند که مهمترین دلیل آن صرف هجوی یهای ایجاد شده در نتیجه تمرکز م یباشد.رابطه معن یداری بین درجه تمرکز و میزان صرف ههای ایجاد شده وجود دارد ولی لزوماً افزایش تمرکز دلیل بر افزایش صرف ههایناشی از آن نم یباشد و این مهم به شاخ صهای […] مشاهده...
صرفه های اقتصادی ناشی از تجمع ( مطالعه موردی شهر منچستر ) قسمت اول / ماهیت و اهمیت صرفه های اقتصادی ناشی از تجمع
پیشگفتارشهرها در دنیا به دلایل مختلفی شکل گرفت هاند که مهمترین دلیل آن صرف هجوی یهای ایجاد شده در نتیجه تمرکز م یباشد.رابطه معن یداری بین درجه تمرکز و میزان صرف ههای ایجاد شده وجود دارد ولی لزوماً افزایش تمرکز دلیل بر افزایش صرف ههای ناشی از آن نم یباشد و این مهم به شاخ […] مشاهده...
صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات
پیشگفتاراملاک و مستغلات یکی از بخشهای مهم هر اقتصادی است. در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر، این بخش از وزن و اهمیت بالاتری برای اقتصاد کشور، مردم و دولت برخوردار است. جذابیت خبری آن چه در سطح سیاستگذاری و چه در سطح مردم بسیار بالا است و تحولات آن توسط تمامی مردم و […] مشاهده...
سیاستگذاری های اقتصادی در واکنش به بیماری های همه گیر : طراحی شاخص مشوق های اقتصادی کووید ۱۹
مطالعات اقتصادی در مورد اثرات بحران کووید ۱۹ بر اقتصاد کشورها، حاکی از آن است که، اگر واکنش بهداشت عمومی، از جمله اقدامات فاصله گذاری اجتماعی و قرنطینه، در کنترل بیماری موفقیت آمیز باشد، جهان بهبود اقتصادی «خاموش» را تجربه می کند. در این سناریو، در حالی که اقتصاد جهانی تا سه ماهه سوم سال […] مشاهده...
دارایی های مولد شهری برگرفته از کتاب ثروت عمومی شهرها
پیشگفتار کلانشهری چون مشهد از سویی با هزینه های جاری هنگفت دست و پنجه نرم میکند و از سوی دیگر در مسیر توسعه، نیازمند تحمل مصارف و هزینه‌های عمرانی فراوان است و اتکا به درآمدهایی که دستخوش نوسانات اقتصادی شهر میشوند، حرکت در این مسیر را دشوار میسازد. در این رابطه، تنها دسترسی به منابع […] مشاهده...
اقتصاد شهری برای جهان در حال توسعه – ساخت شهرهای عملکردی
پیشگفتارشهرنشینی و افزایش جمعیت شهری یکی از ویژگ یهای مهم عصر حاضر است. به گون های که در این عصر جهان دارای شتابا نترین آهنگشهرنشینی است. شهرنشینی پس از انقلاب صنعتی در کشورهای توسعه یافته اوج گرفت و در سا لهای پس از جنگ دوم جهانی در کشورهای درحال توسعه نیز شتاب قابل توجهی یافت. […] مشاهده...