پارکینگ زیر سطحی آزادی
احداث پروژه پارکینگ آزادی از گذشته در دستور کار شهرداری مشهد بوده تا با ساخت یک پارکینگ زیر سطحی در ضلع جنوبی پارک ملت بتواند سهولت در تردد و جا به جایی مسافرین در یکی از شریان های حیاتی شهر را اجرایی نماید. بر همین اساس پس از اخذ مجوز مصوبه از شورای شهر مشهد […] مشاهده...