مجتمع تجاری پایتخت
قرارداد پروژه مشارکتی پایتخت در منطقه یک شهرداری و در حاشیه خیابان فلسطین در سال ۱۳۸۸ منعقد گردید. هدف از اجرای این پروژه تجمیع صنوف قرار گرفته در حاشیه و تجاری های خطی منطقه بود. به نحوی که مغازه های فروش تزئینات منزل و لوازم بهداشتی ساختمانی در این پروژه ساماندهی گردند. پیش بینی می […] مشاهده...