یاقوت طبرسی
شهر مشهد به عنوان دومین کلانشهر کشور، دارای پتانسیل ها و شرایط ویژه و استراتژیکی در همه زمینه های جمعیتی، اقتصادی، فرهنگی و غیره می باشد. نیاز به داشتن رویکردی نوشهرگرایانه به این شهر، الزامات و شرایط ویژه ای را به دنبال دارد که از آن جمله رویکرد «توسعه حمل و نقل محور» می باشد. […] مشاهده...