یاقوت فجــر
به کارگیری الگوی توسعه شهری با محوریت حمل و نقل به صورت انبوه و گسترده (TOD) روشی بسیار سودمند در کاهش عواقب منفی و هزینه های ناشی از آثار برنامه ها و طرح های حمل و نقل و به تبع آن کاربری اراضی می باشد. بر اساس آمار به دست آمده روند رو به گسترش […] مشاهده...